TillbakaIdéskrift, serie, i samarbete med Christina Britton. Brottsförebyggande rådet.